Future Nostalgia

Looking Forward To Remembering Today

09/29/06 - Farm Outhouse

Farm Outhouse

Outhouse on a farm in Portage, PA.