Future Nostalgia

Looking Forward To Remembering Today

09/03/07 - Yellow Water Lilly

Yellow Water Lilly

A yellow water lilly at Longwood Gardens.