Future Nostalgia

Looking Forward To Remembering Today

01/21/07 - Philadelphia Ritz Carlton

Philadelphia Ritz Carlton

The Ritz Carlton Hotel in Center City Philadelphia, formerly the Girard Bank.